Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

Uwaga Mężczyźni! Męska akcja!

Zachęcamy do zapoznania się z najbardziej stylową kampanią roku – Movember Polska.

„Dopalacze” - (nowe narkotyki ) – substancje psychoaktywne o zróżnicowanym składzie, oddziaływujące na układ nerwowy w podobny sposób do znanych już narkotyków. Pozyskiwane z roślin, bądź produkowane przez człowieka (syntetyczne dopalacze). Zawierają substancje niezwykle groźne dla życia i zdrowia, o różnym działaniu, na podstawie którego możemy podzielić je na trzy grupy:

 • O działaniu pobudzającym
 • O działaniu halucynogennym
 • O działaniu zbliżonym do działania marihuany

Większość „dopalaczy” już w niewielkich dawkach działa na ośrodkowy układ nerwowy (mózg i rdzeń kręgowy), dlatego w łatwy sposób może dojść do przedawkowania, które prowadzi do poważnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a w najgorszym przypadku do śmierci.

Nigdy nie wiadomo z jakimi substancjami mamy do czynienia w przypadku „dopalaczy” i w jakich ilościach ich użyto przy produkcji. Konsekwencją tego jest brak badań na temat sposobu oddziaływania na pracę różnych organów wewnętrznych, jak wielkie szkody są w stanie wyrządzić w organizmie oraz jaka dawka może być śmiertelna. Dlatego trudno jest udzielić skutecznej pomocy medycznej osobie, która je zażyła. Dodatkowo produkcja „dopalaczy” odbywa się w niesterylnych warunkach, przez co często znajdują się w nich różne inne zanieczyszczenia negatywnie oddziaływujące na organizm.

Gdzie szukać pomocy?

W razie podejrzenia, że mamy do czynienia z objawami zatrucia po spożyciu „dopalaczy”, takimi jak: utrata przytomności, zaburzenia świadomości, zatrzymanie oddechu, czy nadmierne pobudzenie psychoruchowe, należy bezwzględnie wezwać pogotowie ratunkowe ratunkowego – nr. Tel. 112 lub 999.

Do czasu przybycia pogotowia mamy obowiązek udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanej osobie.

Szczegóły udzielania pomocy dostępne są pod linkiem:

Więcej informacji:

Pliki do pobrania:

 

W Polsce pomimo cyklicznych działań profilaktycznych, możemy odnotować średnio 67tys. osób rocznie, które umierają z powodu palenia tytoniu. Z racji tego powstał projekt Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce, w którym określone zostały cele i zadania na lata 2014 – 2018.

Podstawą prawną programu jest art. 4 ust. 1 ustawy z 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn.zm.).

Założenia ujęte w projekcie zgodne są z zapisami Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Używania Tytoniu (Framework Convention on Tobacco Control, FCTC). Powstała ona w celu zapobiegania szerzeniu się epidemii palenia tytoniu na świecie.

Od 1997 r. realizowane były następujące programy profilaktyczne:

 1. Programu polityki zdrowotnej i społeczno-ekonomicznej prowadzącej do zmniejszenia konsumpcji tytoniu. Zamierzenia na lata 1997-2000;
 2. Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i zadania na lata 2002 - 2006;
 3. Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i zadania na lata 2007 - 2008;
 4. Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i zadania na rok 2009;
 5. Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i zadania na lata 2010 – 2013.

Od 2007 roku, z upoważnienia Ministra Zdrowia, realizatorem i koordynatorem programu został Główny Inspektor Sanitarny.

 

Założenia programu na lata 2014 - 2018

Ograniczenie ekspozycji na dym tytoniowy (w odniesieniu do czynnego i biernego palenia tytoniu) w społeczeństwie polskim realizowane jest poprzez:

 • Zapobieganie zwiększaniu się liczby osób rozpoczynających palenie.
 • Zapobieganie wzrostowi narażenia na dym tytoniowy w miejscach użyteczności publicznej.
 • Tworzenie odpowiednich regulacji prawnych umożliwiających realizację skutecznej polityki ograniczania używania tytoniu w Polsce.
 • Zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych wśród dzieci i młodzieży.
 • Zmiana postaw wobec palenia tytoniu, zmierzająca w kierunku marginalizacji tego zjawiska w społeczeństwie.
 • Zwiększenie liczby osób rzucających palenie.

 

Zadania i ich realizacja na lata 2014 - 2018

 • Zadanie 1. Monitorowanie sytuacji w zakresie używania i uprawy tytoniu.
 • Zadanie 2. Skuteczna ochrona przed dymem tytoniowym.
 • Zadanie 3. Oferowanie pomocy w leczeniu uzależnienia od tytoniu.
 • Zadanie 4. Informowanie i ostrzeganie o ryzyku zdrowotnym związanym z używaniem tytoniu.
 • Zadanie 5. Eliminowanie praktyk marketingowych naruszających zakaz reklamy i promocji wyrobów tytoniowych.
 • Zadanie 6. Wdraża nie ekonomicznych i administracyjnych stymulantów ograniczania konsumpcji wyrobów tytoniowych.

 

Profilaktyka tytoniowa obejmuje zatem (link do źródła: https://www.wsse.bialystok.pl):

 1. Przeprowadzanie kampanii informacyjnych poprzedzających i towarzyszących wprowadzeniu nowych rozwiązań prawnych w zakresie stref wolnych od dymu tytoniowego.
 2. Mobilizowanie środowisk lokalnych (miasta, powiaty, gminy) do realizacji własnych projektów mających na celu tworzenie przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego.
 3. Systematyczną i skuteczną egzekucję przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 4. Organizowanie ogólnokrajowych kampanii społecznych, w tym:
  1. Światowego Dnia bez Tytoniu – kampanii społecznej skierowanej do ogółu społeczeństwa, której hasło ogłaszane jest przez Światową Organizację Zdrowia,
  2. Światowego Dnia Rzucania Palenia – kampanii społecznej skierowanej do osób palących.
 5. Organizowanie konferencji (w tym prasowych), narad, szkoleń.
 6. Prowadzenie działań edukacyjnych i programów ukazujących źródła i istotę zagrożeń związanych z inhalacją dymu tytoniowego, skierowanych do różnych grup docelowych (w szczególności do dzieci i młodzieży).
 7. Wydawanie i dystrybucję materiałów oświatowo-zdrowotnych na potrzeby realizacji działań informacyjno-edukacyjnych.

 

Od 2018 roku program krajowy przekształcony zostaje na program wojewódzki, pod nazwą:

PODLASKI PROGRAM ZWALCZANIA NASTĘPSTW ZDROWOTNYCH UŻYWANIA WYROBÓW TYTONIOWYCH I WYROBÓW POWIĄZANYCH W 2018

 

W ramach programu podlaskiego realizowane będą następujące programy lokalne:

 • Czyste powietrze wokół na
 • Nie pal przy mnie proszę
 • Znajdź właściwe rozwiązanie

 

Więcej informacji:

Aktualności

         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach w  imieniu Organizatora, zaprasza do udziału w konkursie, którego tematem jest:

  Wraz ze zmianą klimatu w Polsce narasta problem z komarami.

  Informujemy, iż prowadzony jest nabór kandydatów na kurs grzyboznawczy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17 maja 2011r.

Więcej artykułów

Komunikaty

Ostrzeżenia