Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pssesiemiatycze.org

Data publikacji: 2017-12-17

Data aktualizacji: 2017-12-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter ilustracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  2. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, pliki publikowane po 23.09.2020 r. są dostępne.
  3. Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  4. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  5. Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub są udostępniane od innych podmiotów.

Data sporządzenia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Martyna Sak, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript... Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 655 22 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji w szczególności poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanych możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym siedzibę ma PSSE w Siemiatyczach jest budynkiem mieszkalnym przekształconym w obiekt administracyjny i posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym. W związku z powyższym kwestia załatwienia spraw urzędowych przez osoby niepełnosprawne odbywa się poprzez zgłoszenie takiej potrzeby pracownikowi w Sekretariacie PSSE w Siemiatyczach (np. poprzez kontakt telefoniczny bądź wiadomość elektroniczną). Informacja zostaje przekazana do pracownika z danego pionu, po czym ów pracownik obsługuje interesanta w wyznaczonym, dogodnym miejscu.

Przed budynkiem brak wyznaczonego parkingu dla niepełnosprawnych.

Do głównego wejścia do budynku prowadzą betonowe, pokryte płytkami ceramicznymi schody, z obustronnie zamontowaną poręczą.

Nad wejściami do budynku nie ma umieszczonych głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

W budynku Stacji nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma windy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.