Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siemiatyczach

     Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siemiatyczach informuje, iż w dniu 15.08.2018 r. wydano ocenę stwierdzającą przydatność wody do kąpieli. Możliwe to było po przeprowadzeniu badań mikrobiologicznych: Enterokoki, Escherichia coli, oraz badań fizykochemicznych określających poziom miedzi w wodzie w kąpielisku, jak również oceny wizualnej brak smug, kożucha, piany. Woda do badań została pobrana w ramach kontroli urzędowej przez pracowników PSSE w Siemiatyczach po przeprowadzonych zabiegach oczyszczania wody w kąpielisku przez administratora. Poziom miedzi był badany przez PSSE w Siemiatyczach ze względu na zastosowanie silnego środka chemicznego – siarczanu miedzi do usuwania zakwitu sinic w kąpielisku. Siarczan miedzi określany jako wysoce  toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Badanie to zostało wykonane, wyniki badań wykazały niski i dopuszczalny poziom miedzi.

                                                                                                                      

     Jednocześnie informujemy, iż PSSE w Siemiatyczach pismem z dnia 14.08.2018r.  zwrócił się do Dyrektora MOSiR w Siemiatyczach jako do organizatora kąpieliska o niezwłoczne przedstawienie na piśmie procedury zastosowania siarczanu miedzi w celu usunięcia zanieczyszczeń organicznych w kąpielisku oraz okazanie na piśmie opinii specjalisty na temat zastosowania w/w środka chemicznego w sezonie kąpielowym ze szczególnym uwzględnieniem czasu karencji i skutków działania siarczanu miedzi na organizm ludzki. Do dnia dzisiejszego MOSiR w Siemiatyczach nie odniósł się w sposób wyczerpujący do tego wezwania. Kolejnym pismem zostało wystosowane kolejne ponaglenie. Zgodnie z treścią art. 344 ust. 5 pkt. 2 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Organizator kąpieliska obowiązany jest do prowadzenia kontroli wewnętrznej i w ramach tej kontroli m.in. systematycznie, wizualnie nadzoruje wodę w kąpielisku pod kątem występowania zanieczyszczeń, informując właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o wystąpieniu zmian, które mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości wody w kąpielisku.

 

     PSSE w Siemiatyczach będzie na bieżąco informować Państwa o wystąpieniu wszelkich ewentualnych zmian, które mogą mieć wpływ na pogorszenie jakości wody w kąpielisku.