Informacje

Zalecenia dla zakładów prowadzących produkcję, dystrybucję żywności, w tym gotowych potraw i posiłków dotyczące bezpieczeństwa żywności w kontekście zagrożenia koronawirusem

Kategoria: Komunikaty

 czym jest zywnosc naturalna 1644792

Zalecenia PPWIS w Białymstoku do zakładów prowadzących produkcję,

dystrybucję żywności, w tym gotowych potraw i posiłków.

 

Zgodnie z informacją Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zamieszczoną na stronie internetowej (http://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route) obecnie brak jest dowodu, że żywność jest źródłem lub jedną z dróg przenoszenia wirusa. Również dotychczasowe dane związane z występowaniem koronawirusów nie wskazują na przenoszenie wirusów poprzez żywność. 

 

Niemniej jednak , w obecnej sytuacji epidemiologicznej przypominam o :

 

OBOWIĄZKU NACZELNYM - PRAKTYKOWANIA USTALONYCH

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI:

 

 

1. Zapewnij identyfikowalność towarów - przyjmuj do zakładu wyłącznie towary w nieuszkodzonych, oryginalnych i czystych opakowaniach, z wyraźnym i czytelnym terminem ważności, z odpowiednią dokumentacją. W trakcie przyjęcia towaru minimalizuj do niezbędnego minimum bezpośredni kontakt z osobami dostarczającymi.

 

2. Przestrzegaj zasad magazynowania towarów – zachowaj rozdzielność asortymentową żywności (surowiec/półprodukt/wyrób gotowy), ilość magazynowanego towaru winna być dostosowana do możliwości i warunków panujących w zakładzie, stosuj zasadę „pierwsze weszło – pierwsze wyszło”.

 

3. Bezwzględnie przestrzegaj zasad dobrej praktyki higienicznej przyjętej w zakładzie, w tym w szczególności dotyczącej:

 • higieny personelu, w tym używania przez osoby pracujące w kontakcie z żywnością czystej odzieży ochronnej i innych środków ochrony indywidualnej, przestrzegania przez personel zasad higienicznego korzystania z toalety, spożywania posiłków, ewentualnego opuszczania pomieszczeń żywnościowych (np. wyrzucanie odpadów),

 • regularnego i dokładnego mycia rąk przez pracowników, dostawców, serwisantów, zapewnienia dostępu do miejsc, w których ww. osoby mogą myć/dezynfekować ręce (dozowniki powinny być umieszczone w widocznym miejscu, regularnie myte/wymieniane/napełniane, tam gdzie to konieczne należy zapewnić warunki do higienicznego osuszania rąk i wyrzucania papieru – odpowiednia konstrukcja kosza),

 • przebiegu procesów mycia i dezynfekcji urządzeń, naczyń, sprzętu pomocniczego,

 • prowadzenia prac związanych z żywnością przez osoby nieposiadające oznak choroby (wymóg posiadania orzeczeń do celów sanitarno-epidemiologicznych, brak oznak przeziębienia, biegunki itp.), należy przypomnieć pracownikom o obowiązku informowania o złym stanie zdrowia; osoby, które mają nawet łagodny kaszel, gorączkę lub inne objawy chorobowe nie powinny być dopuszczone do pracy w kontakcie z żywnością; jeżeli uznano to za konieczne można zakupić termometry czołowe i dokonywać pomiaru temperatury na wejściu do zakładu, w tym w odniesieniu do kierowców firm zewnętrznych i osób spoza firmy;

 • zwiększenia częstotliwości zabiegów mycia i dezynfekcji pomieszczeń, wyposażenia bloku żywienia, przy użyciu środków dopuszczonych do powierzchni mających kontakt z żywnością, środki dezynfekcyjne należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami producenta,

 • rygorystyczne ograniczenie przebywania w zakładzie osób z zewnątrz (serwisantów, dostawców itp.),

 • bezpiecznych warunków odbioru wyrobu gotowego (zminimalizowanie kontaktu bezpośredniego osób wydających i odbierających towar),

 • zapewnienia wykorzystywania materiałów, opakowań wyłącznie przeznaczonych

  do kontaktu z żywnością,

 • zapewnienia odpowiednich warunków przechowywania wykorzystywanych opakowań, zabezpieczających przed ich zanieczyszczeniem.

4. Realizuj dobrą praktykę produkcyjną przy przygotowywaniu żywności (np. odrębne stanowiska, sprzęt pomocniczy do surowca (szczególnie surowego mięsa, w tym drobiowego, jaj, warzyw i owoców), półproduktu i żywności gotowej, dokładne mycie owoców i warzyw przed obróbką, przestrzeganie ustalonych parametrów przebiegu procesów technologicznych (czas i temperatura gotowania, smażenia).

 

5. Zabezpiecz półprodukty, wyroby gotowe przed wtórnym zanieczyszczeniem poprzez właściwą ekspozycję i dystrybucję (zabezpieczenie towaru do bezpośredniego spożycia przez zanieczyszczeniem ze strony kupujących, odbierających pojemniki itp.).

 

6. Przestrzegaj zasad dobrej praktyki dystrybucji, w tym m.in. poprzez:

 • zapewnienie temperatury dostosowanej do produktu (ciągłość łańcucha chłodniczego, utrzymanie temperatury potraw ciepłych),
 • minimalizację zanieczyszczeń zewnętrznych i krzyżowych,
 • unikanie bezpośredniego kontaktu pomiędzy dostawcą a odbiorcą towaru (np. klientem indywidualnym),
 • zapewnienie właściwego stanu higienicznego opakowań transportowych.

Pamiętaj - odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa żywności na każdym etapie produkcji i dystrybucji ponosi konkretny przedsiębiorca. Zatem:

 

 1. Powiadom pocztą elektroniczną właściwego PPIS o nowej formie prowadzenia działalności w zakresie żywności (dowóz, uruchomienie       strony internetowej),

 

2. Dokonaj weryfikacji wdrożonych w zakładzie procedur i instrukcji kontroli wewnętrznej (GHP, GMP, HACCP), celem upewnienia się że          ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa żywności na każdym etapie prowadzonej działalności jest zminimalizowane i monitorowane.

 

Źródło: WSSE Białystok