Aktualności

Place zabaw – wytyczne

Kategoria: Aktualności

 web 539757 640

 

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) 
w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

 

Celem wytycznych jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dzieci korzystających z placów zabaw, jak również ich opiekunów poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 

Zasady organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19.

 

1. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).

 

2. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).

 

3. W sytuacji gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.

 

4. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe - nie w kierunku innych).

 

5. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu zabaw1.

 

6. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

 

7. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.

 

8. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.

 

9. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.

 

10. Dezynfekcję zabawek używanych na placu zabaw przeprowadza się zgodnie z przeznaczeniem danego produktu biobójczego. Wykaz produktów biobójczych przeznaczonych również do dezynfekcji powierzchni zabawek znajduje się pod linkiem http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze 

 

11. Informacji dotyczącej bezpieczeństwa stosowania produktu biobójczego, jak również niezbędnych czasów w zakresie samej dezynfekcji, czy konieczności przewietrzenia pomieszczenia po zastosowaniu produktu, w tym również konieczności odłożenia danego przedmiotu (zabawki) przed kolejnym użyciem należy szukać na oznakowaniu opakowania danego produktu biobójczego.

 

12. Właściciel lub zarządca placu zabaw utrzymuje i użytkuje go zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności dotyczy to zachowania należytego stanu sanitarno-technicznego i estetycznego poprzez nie dopuszczanie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej2.

 

13. W przypadku korzystania z placów zabaw przez grupy zorganizowane (np. grupy żłobkowe/przedszkolne/ wczesnoszkolne nieposiadające własnego terenu do rekreacji) zaleca się, aby właściciel lub zarządca placu zabaw w regulaminie obiektu wskazał godziny użytkowania dedykowane tym grupom, wywieszając go w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń. Zaleca się korzystanie z placu zabaw przez dzieci z jednej grupy, środowiska.

 

14. Właściciel lub zarządca placu zabaw zapewnia właściwy stan sanitarno-higieniczny obiektu3 m.in. poprzez zlokalizowanie odpowiedniej liczby pojemników na odpady komunalne, zależnie od wielkości obiektu i liczby przebywających osób.

 

15. Właściciel lub zarządca placu zabaw monitoruje codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem regularnego czyszczenia sprzętu i wyposażenia placu zabaw z użyciem detergentu i/lub dezynfekowania powierzchni dotykowych. Dezynfekcja przestrzeni placu zabaw powinna odbywać się w czasie, gdy nie będzie na jego terenie innych osób.

 

16. W przypadku gdy na placu zabaw zlokalizowana jest piaskownica, właściciel lub zarządca zobowiązany jest do zapewnienia spełnienia wymagań higienicznych poprzez:

 

- ogradzanie terenów placów zabaw,
- zasłanianie piaskownic na noc i w innych okresach, gdy nie jest użytkowana,
- wymienianie piasku w piaskownicy co najmniej przed oraz w trakcie sezonu letniego,
- wymienianie piasku w piaskownicy każdorazowo po stwierdzeniu w nim obecności widocznych zanieczyszczeń (odpadów, odchodów zwierzęcych i innych).

 

17. Zaleca się (w miarę możliwości) wywieszanie na tablicy ogłoszeń przy placu zabaw ogólnych zasad zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego, oraz numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej właściwej ze względu na lokalizację placu zabaw, w tym również do służb medycznych.

 

18. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://www.gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ , a także obowiązujących przepisów prawa.

                                                                                       

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/     
2 art. 61 ustawy Prawo budowlane 
3 Art. 22 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

 

 

Załącznik: Wytyczne dla placów zabaw