Choroby zawodowe

chor zaaw

 

Zgodnie z art. 235 Kodeksu pracy, chorobą zawodową określa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, o ile w wyniku oceny warunków pracy można z wysokim prawdopodobieństwem i bezspornie stwierdzić, że chorobę wywołało działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy bądź w związku z wykonywaniem pracy.

 

Jak rozpoznać chorobę zawodową?
Zgodnie z art. 235 Kodeksu pracy, rozpoznanie choroby zawodowej  może nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia udokumentowanych objawów chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.

Kto może zgłosić podejrzenie wystąpienia choroby zawodowej?

  • pracodawca,
  • lekarz podmiotu właściwego do rozpoznania choroby zawodowej,
  • pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką chorobę, przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną,
  • były pracownik zgłasza podejrzenie choroby zawodowej bezpośrednio do poniżej wymienionych organów.

Gdzie zgłaszać podejrzenie wystąpienia choroby zawodowej?

  • właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu – /PSSE w Siemiatyczach/
  • właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Akty Prawne

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz.1367),
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz. U. z 2013 r., poz. 1379).

Wykaz chorób zawodowych /załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych/ do pobrania poniżej:

 

Rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych

Pliki do pobrania:

 

Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej

Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej (dla lekarza)

Skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej (dla PPIS)

Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej

Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej