Informacja dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz podmiotów wykonujących badania pośmiertne

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach informuje, iż  zgodnie     art. 30a ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz podmioty przeprowadzające badania pośmiertne są obowiązane zgłosić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu właściwemu ze względu na siedzibę tego podmiotu wystąpienia zatrucia środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną albo podejrzenia wystąpienia takiego zatrucia albo zgonu, którego przyczyną mogło być albo było zatrucie środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną.

Zgłoszenia dokonuje się w postaci elektronicznej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od chwili wystąpienia zdarzenia.

Zgłoszenie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego powinno zostać dokonane przy użyciu standardowego formularza elektronicznego, którego zakres informacji jest zgodny z art. 30 a ust. 4 ustawy.

 

Do pobrania 

Formularz zgłoszenia przypadku podejrzenia zatrucia środkiem zastępczym