Odbiory budynku na podstawie art. 56

plan

 

Tryb postępowania przy zajmowaniu stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.)

Uwzględniając art. 15zzs ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), zastosowanie art. 56 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane polegające na niezajęciu stanowiska przez organ PPIS w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia, traktowane jako niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag zostało zmienione na zapis, że bieg terminu na milczące załatwienie sprawy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

 Wobec powyższego w celu umożliwienia inwestorom złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy, realizowanie zadań wynikających z art. 56 ustawy Prawo Budowlane realizowane będzie poprzez:

 1. Zajęcie stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub
 2. Wydanie zaświadczenia wskazującego, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wnosi sprzeciwu w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

W przypadku gdyby, nie była możliwa szczegółowa analiza dotycząca zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym, w wydanym zaświadczeniu, będzie wskazanie, iż organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wnosi sprzeciwu w związku z przyjęciem szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W celu usprawnienia postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej we wskazanym powyżej zakresie należy:

 1. Przedstawić informację, wskazującą na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy). Przedstawienie powyższej informacji byłoby pomocne w ustaleniu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej kolejności (priorytetów) rozpatrywanych spraw – także w sytuacji, gdy organ będzie w stosunku do danego obiektu budowlanego planował podjęcie czynności kontrolnych, zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.
 2. Doręczyć organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompletną dokumentację za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym dokumentacji technicznej i innych materiałów opisowych, graficznych lub wizualnych, w tym dokumentacji fotograficznej bądź nagrań wideo, co pozwoli na ograniczenie ewentualnych czynności kontrolnych „w terenie” wyłącznie do działań najbardziej niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy
i zamiarze przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego:

 • NIP, REGON, KRS Wnioskodawcy,
 • Decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę
 • Projekt budowlany wraz z projektami zamiennymi, z częścią opisową, rzutami wszystkich kondygnacji, rysunkami instalacji sanitarnych oraz rysunki z pieczęciami urzędu wydającego pozwolenie na budowę i rzeczoznawcy do spraw sanitarno – higienicznych zatwierdzającego projekt,
 • Wymagane prawem zgody na odstępstwa od przepisów,
 • Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami
 • Oświadczenie o dopuszczeniu do stosowania na rynku zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych,
 • Sprawozdanie badania wody z instalacji wewnętrznej,
 • Protokół z pomiarów skuteczności instalacji wentylacji mechanicznej wraz z pomiarami hałasu,
  w przypadku wentylacji grawitacyjnej – protokołów kominiarski,