Wykaz potrzebnych dokumentów

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z art. 56 ust. 1 Prawo Budowlane, a ubiegający się o zajęcie stanowiska organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przedkłada organowi następujące dokumenty:

 1. Zawiadomienie o zakończenie budowy obiektu budowlanego (jakiego?) i zamiarze przystąpieniu do użytkowania zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.;
 2. Pozwolenie na budowę obiektu wydane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej;
 3. Projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi;
 4. Wyniki badań wody co najmniej w zakresie monitoringu kontrolnego - załącznik nr 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989), na podstawie §45 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422);
 5. Wyniki badań powietrza na podstawie §310 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422) – przede wszystkim w przypadku obiektów takich jak: przedszkola, żłobki, szkoły i szpitale;
 6. Opinie o drożności, szczelności i samodzielności przewodów spalinowych i przewodów wentylacji grawitacyjnej;
 7. Protokoły z pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej/klimatyzacji w zakresie ilości powietrza wentylacyjnego, sporządzony przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia budowlane;
 8. Oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;
 9. Zgody w zakresie odstępstw od warunków technicznych wydawane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 10. Zgodę Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku na lokalizację pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o pomieszczeniach pomocniczych, przeznaczonych na pobyt ludzi  w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku;
 11. Zgodność wykonania obiektu z projektem budowlanym w zakresie spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych.