Zakres działalności technicznej komórek organizacyjnych wykonujących czynności kontrolne w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - w Siemiatyczach

 1. Oddział Nadzoru Sanitarnego
  1. Sekcja Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
   • sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;
   • rejestracja i zatwierdzanie zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego i zwierzęcego, nieobjęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej;
   • ocena jakości żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego;
   • przekazywanie informacji o produktach niebezpiecznych w ramach systemu wczesnego ostrzegania;
   • sporządzanie wniosków o zastosowanie kary pieniężnej i przekazywanie ich do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku;
  2. Sekcja Higieny Komunalnej
   • nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
   • dokonywanie obszarowych ocen jakości wody do spożycia przez ludzi oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego jej konsumentów;
   • nadzór nad obiektami sportowo-rekreacyjnymi (baseny, kąpieliska, i miejsca wykorzystywane do kąpieli) oraz kontrola i ocena jakości wody;
   • kontrola stanu sanitarno-higienicznego środków transportu publicznego;
   • kontrola przestrzegania przepisów sanitarnych określających wymagania sanitarne: w obiektach, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, w obiektach wypoczynku i rekreacji, tras i miejscowości turystycznych oraz innych obiektów użyteczności publicznej;
   • nadzór nad warunkami sanitarnymi ekshumacji i przewozu zwłok.
  3. Sekcja Higieny Pracy
   • sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy;
   • opracowywanie analiz i wniosków zmierzających do obniżenia i likwidacji nadmiernych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
   • kontrola przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu , stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby, wymogów wynikających z obowiązujących przepisów;
   • kontrola przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 oraz zasad nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi w oparciu o obowiązujące przepisy;
   • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej;
   • prowadzenie postępowania w sprawach stwierdzania choroby zawodowej.
   • kontrola przestrzegania przepisów o zakazie wytwarzania i obrotu środków zastępczych.
  4. Stanowiska Pracy ds. Epidemiologii
   • dokonywanie oceny analiz epidemiologicznych;
   • opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej do realizacji przez podmioty lecznicze oraz kontrola ich realizacji;
   • kontrola i nadzór nad zagadnieniami związanymi z zapobieganiem i zwalczaniem choróbzakaźnych, pasożytniczych i niezakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie;
   • organizowanie zabezpieczenia przeciwepidemicznego w przypadku chorób, którychzapobieganie i zwalczanie regulują międzynarodowe przepisy zdrowotne;
   • sprawowanie nadzoru w zakresie szczepień ochronnych;
   • analiza problemu nosicielstwa i nadzór w tym zakresie;
   • kontrola prawidłowości zgłaszania chorób zakaźnych;
   • udzielanie instruktażu dotyczącego dezynfekcji oraz sposobu postępowania w przypadku wystąpienia chorób zakaźnych podczas opracowywania ognisk epidemicznych;
   • kontrola jakości organizowanych akcji profilaktycznych;
   • nadzór nad przestrzeganiem reżimu p/epidemicznego;
   • wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do właściwych organów o ich wydanie wwypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych.
  5. Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
   • sprawowanie nadzoru nad warunki zdrowotnymi w placówkach nauczania i wychowania oraz wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
   • ocena pod względem wymagań higienicznych rozkładów zajęć lekcyjnych w szkołach;
   • ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii;
   • kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dla pomieszczeń oraz sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach;
   • nadzór nad przestrzeganiem przez szkoły warunków przechowywania i stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin w pracowniach szkolnych;
   • opiniowanie obiektów nauczania, wychowania i opieki w zakresie spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny.
  6. Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
   • opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod względem higienicznym i zdrowotnym;
   • uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach oddziaływania na środowisko przedsięwzięć;
   • wydawanie opinii dotyczących potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć;
   • opiniowanie warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
   • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
   • kontrola zgodności budowlanych obiektów z projektami budowlanymi w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych;
   • wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
   • wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej;
   • wydawanie decyzji stwierdzających spełnienie warunków sanitarnohigienicznych niezbędnych do prowadzenia działalności leczniczej oraz aptek.
  7. Stanowisko Pracy ds. Statystyki
   • prowadzenie rejestru zachorowań i podejrzeń chorób zakaźnych i zatruć związkami chemicznymi;
   • nadzór w placówkach służby zdrowia na terenie działalności Stacji w zakresie zgłaszanych zachorowań;
   • opracowanie danych statystycznych;
   • prowadzenie obowiązujących analiz i rejestracji;
   • składanie do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Białymstoku meldunków z działalności administracyjnej i represyjnej.
 2. Samodzielne Stanowiska Pracy
  1. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia
   • inspiracja, organizacja i koordynacja działalności oświatowo-zdrowotnej oraz nadzór i ocena takiej działalności prowadzonej przez podmioty lecznicze, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze oraz środki masowego przekazu;
   • pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz zdrowia własnego i innych;
   • promowanie prawidłowych nawyków i zachowań zdrowotnych;
   • wspieranie działań wynikających z potrzeb podyktowanych sytuacją epidemiologiczną powiatu;
   • wdrażanie koordynowanie i realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych, akcji i kampanii społecznych;
   • udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
   • organizowanie imprez prozdrowotnych, wystaw, konkursów, szkoleń;
   • współpraca w ramach działań prozdrowotnych z instytucjami i samorządami lokalnymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz zdrowia publicznego.
   • udzielanie porad odnośnie realizacji programów prozdrowotnych
   • wypożyczanie pomocy dydaktycznych o tematyce zdrowotnej
   • udostępnianie materiałów oświatowo-zdrowotnych (plakatów, broszur, ulotek)