Promocja zdrowia

Zakres działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynika z zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaleceń WHO, Ministerstwa Zdrowia i Komisji Europejskiej, oraz z obecnej sytuacji epidemiologicznej społeczeństwa. Do głównych zadań działu Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach należy dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych. W tym celu podejmowane są działania, pozwalające na utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym obszarze prawidłowych zachowań.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Siemiatyczach podejmuje kroki mające na celu zapobieganie chorobom. Zajmuje się również promocją zdrowego stylu życia poprzez organizację akcji i festynów prozdrowotnych, oraz wdrażanie programów profilaktycznych do szkół wszystkich szczebli. Pracownicy Promocji Zdrowia nadzorują placówki nauczania i wychowania, wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży oraz placówki służby zdrowia. Dział ten odpowiedzialny jest także za prowadzenie działalności oświatowo – zdrowotnej poprzez popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia oraz metod zapobiegania chorobom.

 

KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS

 

PODLASKI PROGRAM ZWALCZANIA NASTĘPSTW ZDROWOTNYCH UŻYWANIA WYROBÓW TYTONIOWYCH
W 2018 r.

 

PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU
I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH – KIK68

 

INNE INTERWENCJE PROGRAMOWE

 

AKCJE I KAMPANIE