Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach w związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane „RODO”, w wykonaniu obowiązku informacyjnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych, przekazuje poniższe informacje:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Siemiatyczach reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej z siedzibą w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze ul. Kilińskiego 32.

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Siemiatyczach możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonu (85) 655 22 11 lub operatora pocztowego na adres:

 

Inspektor Danych Osobowych

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Kilińskiego 32

17-300 Siemiatycze

 

3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach może przetwarzać dane osobowe klientów w celach wykonywania zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r (tj. Dz. U 2017, poz. 1261 z późn. zm.) oraz innych aktów prawnych. W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody

 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki administracji państwowej i samorządowej, organy władzy publicznej, organy nadzoru, kontroli państwowej, zawodowej lub społecznej, jednostki służące społeczeństwu i przeznaczone do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego, podmioty lecznicze, państwowe jednostki organizacyjne, domy pomocy społecznej, sądy powszechne i administracyjne. W ograniczonym zakresie PPIS w Siemiatyczach może udzielić dostępu do danych podmiotom przetwarzającym dane w jego imieniu tj. podmiotowi obsługującemu systemy informatyczne  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach, dostawcy usług  pocztowych lub kurierskich. Udostępnienie danych może się odbywać wyłącznie na podstawie zawartych  umów. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o ile taka ewentualność będzie wynikała z obowiązujących przepisów prawa

 

5. Przetwarzane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.

 

6. Klient ma prawo żądać od Administratora:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba,  że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO – klientowi przysługuje także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego narusza przepisy RODO – klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do:

 

Prezesa Urzędu Ochrona Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

8. Podanie przez klienta danych osobowych jest:

 

  1. warunkiem prowadzenia sprawy/wykonania usługi w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Siemiatyczach i wynika z przepisów prawa;
  2. dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy/wykonania usługi w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach.

9. Dane osobowe klienta nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Szczegółowe informacje w zakresie wymienionych powyżej punktów (m.in. dotyczące konkretnego celu przetwarzania danych osobowych) są podawane klientom w momencie pozyskiwania danych osobowych przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Siemiatyczach.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.